ДЕКАДА НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ от 12.03 до 23.03.2018Важно за родители
на бъдещи първокласници

Решение № 38, взето с Протокол № 3 от 15.02.2018 г. на Общински съвет - Пловдив, с което бяха приети корекциите в Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив, както и самата наредба с нанесените промени и новите приложения. В приложенията с районите на училищата няма промени (Приложения от №4 до №20). За информация на родителите - по предварителни прогнози кандидатстването по електронен път ще е през месец май, а първото класиране - в началото на месец юни. Новите документи са публикувани на интернет страницата на

системата за прием на учениците в първи клас

от където родителите могат да се запознаят с всички промени.За училищетоОсновно училище “Акад. Георги Караславов” – Пловдив е основано през 1981 година. С това име съществува до 1991 година, когато, по предложение на Педагогическия съвет, с решение на Общински съвет – град Пловдив, е преименувано в ОУ “Драган Манчов”. Драган Манчов е виден пловдивски родолюбец, книжар, книгоиздател, педагог и поборник.

Училище, предпочитано от ученици и родители, заради високия професионализъм на учителите, новаторските им търсения и умението им да работят в екип за постигане на значими, измерими и доказани резултати в учебно – педагогическата си дейност, насочено към формиране на знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

Училище, в което рисковите фактори са прогнозирани и превенцията има водеща роля.

Училище, в което ефективното гражданско образование е насочено към обучение и развитие у учениците на умения за себепознаване и себеутвърждаване, за решаване на проблеми и правене на избор, за общуване и партниране.

Повече подробности за нас можете да прочетете тук.