Коледно математическо състезание

08.12.2018 годинаХХVI Коледно математическо състезание вече е история!
В Пловдив се състезаваха над 890 ученици!

Организаторите поздравяват всички участници
и канят класиралите се от първо до шесто място
след 18.12.2018 г.- ІІ етаж в канцеларията на училището
за получаване на наградите!

Класиране Коледно Математическо Състезание 08.12.2018Регламент: Коледното математическо състезание провеждащо се
в ОУ „Драган Манчов” е за ученици от 1-ви до 12-ти клас.
Време за работа – 1-ви и 2-ри клас - 90 минути ( от 10 до 11,30 часа), всички останали класове 120 минути ( от 10 до 12 часа).
Дават се 9 задачи с избираем отговор (всяка задача има само един верен отговор) и 1 задача с подробно решение. Друг отговор ( отг. г ) се приема за верен само при записан верен резултат. Задачите от 1 до 3 се оценявят с по 3 точки, от 4 до 6 с по 5 точки и от 7 до 9 с по 7 точки. Задача 10 се решава подробно и се оценява с 15 точки, като се дават точки за части от задачата. Задачите за 7 клас са в модифициран формат на изпита след 7 клас за езиковите паралелки. Всяка задача от 1 до 16 има само един правилен отговор от четири възможни (отбелязани с а), б), в) и г)). За задачи 17 до 22 трябва да бъдат записани само отговорите, като задачи 21 и 22 са във формат PISA. Задачи 23 и 24 трябва да бъдат подробно решени. Задачите от 1 до 4 се оценяват с по 1 точка, от 5 до 10 с по 2 точки, от 11 до 16 с по 3 точки, от 17 до 20 с по 5 точки, задачи 21 и 22 с по 8 точки и задачи 23 и 24 с по 15 точки. Максималният брой точки е 100. Неправилни решения и задачи без отговор се оценяват с 0 точки. Оценките за 23 и 24 задачи са предварително детайлизирани по етапите на решението. Използва се специална бланка за записване на отговорите.
Всеки клас формира възрастова група, в която се извършва класиране и награждаване: до трето място - медали и грамоти; до шесто място - грамоти.
Съгласно писмо на МОН № 9105-150 от 28.04.2018 г. относно становище на Комисията за защита на личните данни, класирането се публикува чрез оповестяване на списъци с резултати и класиране с използване само на номер от квитанцията при записване, без изписване на трите имена или друг вид идентификационни признаци на учениците.

Обявяване на резултатите:
http://draganmanchov.info - на 13.12.2018 г.
http://kmsvms.iztok-smb.com/ - след 17.12.2018 г.

Получаване на награди и грамоти след 18.12.2018 г. в канцеларията на училището.


Адрес на ОУ "Драган Манчов": гр. Пловдив, ул. "Чемшир" № 11. Телефони за връзка: 642 314; 643 014.


  • Задачи, отговори и решения от КМС и от предишни години


  • Забележка: за справка или въпроси по отношение на задачите и решенията, моля обръщайте се към http://iztok-smb.com, - сайта на организаторите и съставителите на задачите, откъдето можете да изтеглите и задачите от КМС и ВМС от предишни години.