ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК


Препоръчителен достъп - през браузър Mozilla Firefox===================================================================

Важно за родители
учебна 2019 - 2020 годинаГрафик I ср. приемен ден за родители на ученици 1 - 4 класове


График I ср. приемен ден за родители на ученици 5 - 7 класове
График писмени изпитвания I срок - IV, III и II класГрафик писмени изпитвания I срок - VII, VI и V класГрафик за допълнителна работа I срок с ученици 1 - 4 клас


График за допълнителна работа I срок с ученици 5 - 7 клас


График за допълнителна работа I ср. с нуждаещи се ученициГрафик класни работи I срок по БЕЛ и МатематикаИнформация за родителски срещиВАЖНО! 20.09.2019 г. - Уважаеми родители, на 25.09.2019 г. - сряда, ще се проведе среща с родителите на учениците
от втори до четвърти клас - от 18.00 часа, при следния дневен ред:


 1. Учебен план на паралелката.
 2. Правилник за дейността на училището.
 3. Правилник за безопасни условия на обучение и труд.
 4. График за писмените изпитвания на учениците през първи срок.
 5. Уточняване на приемен час за родители /ДЧК/.
 6. Безопасно поведение на улицата-уточняване на най-безопасния път до училище и обратно/ за I,II,III,IV клас /.
 7. Допълнителна работа с изостанали и напреднали ученици.
 8. Застраховка на учениците.
 9. Покана на представители на родители за участие в училищното настоятелство и обществения съвет към училището.
 10. Други.


ВАЖНО! 20.09.2019 г. - Уважаеми родители, на 26.09.2019 г. - четвъртък, ще се проведе среща с родителите на учениците
от пети до седми клас - от 18.30 часа, при следния дневен ред:


 1. Учебен план на паралелката.
 2. Правилник за дейността на училището.
 3. Правилник за безопасни условия на обучение и труд.
 4. График за писмените изпитвания на учениците през първи срок.
 5. Уточняване на приемен час за родители /ДЧК/.
 6. Допълнителна работа с изостанали и напреднали ученици.
 7. Застраховка на учениците.
 8. Покана на представители на родители за участие в училищното настоятелство и обществения съвет към училището.
 9. Други.


Система за взаимодействие между
учители, ученици, родители
и медицински лица

===================================================================

Важно за родители
учебна 2018 - 2019 годинаВАЖНО! 06.04.2019 г. - Уважаеми родители на ученици от VІІ клас,
Предоставяме Ви информация относно провеждане на

Изложение на професионалното образование
„Дни на професиите“, което ще се състои
на 16 и 17 април, 2019 г. от 10,00 часа в ЦПЛР-ОДК, гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ №193.


Инициативата е на ЦПЛР-ОДК, гр. Пловдив и има за цел да подпомогне информирания избор на кандидат-гимназистите, както и да популяризира професионалното образование в гр. Пловдив.
Събитието е предназначено за ученици и техните родители. Във връзка с това на изложението ще бъдат поканени участници от всички училища в гр. Пловдив, които предлагат обучение по професия през учебната 2019/2020 година.ВАЖНО! 12.03.2019 г. - Уважаеми родители, на 20.03.2019 г. - сряда, ще се проведе среща с родителите на учениците
от първи до седми клас - от 18.15 часа, при следния дневен ред:


 1. Текущо състояние на успеха и дисциплината на учениците.
 2. Безопасно поведение на улицата.
 3. Подаване на заявления за избираеми и факултативни учебни часове (учебни планове), целодневна организация на образователно-възпитателния процес I-IV клас за учебната 2019/2020 година.
 4. Информация за предстоящото ВМС на 20.04.2019 г.
 5. Други.


График II ср. приемен ден за родители на ученици 1 - 4 класове


График II ср. приемен ден за родители на ученици 5 - 7 класове
График писмени изпитвания II срок - IV, III и II класГрафик писмени изпитвания II срок - VII, VI и V класГрафик за допълнителна работа II срок с ученици 1 - 4 клас


График за допълнителна работа II срок с ученици 5 - 7 клас


График за допълнителна работа II ср. с нуждаещи се ученициГрафик класни работи II срок по БЕЛ и Математика
График I ср. приемен ден за родители на ученици 1 - 4 класове


График I ср. приемен ден за родители на ученици 5 - 7 класове
График писмени изпитвания I срок - IV, III и II класГрафик писмени изпитвания I срок - VII, VI и V класГрафик за допълнителна работа I срок с ученици 1 - 4 клас


График за допълнителна работа I срок с ученици 5 - 7 клас


График за допълнителна работа I ср. с нуждаещи се ученициГрафик класни работи I срок по БЕЛ и Математика===================================================================

Важно за родители
учебна 2017 - 2018 година
НВО 2018 г. - 7 клас Инструктаж за ученикаНВО 2018 г. - 7 клас Инструктаж за квестора03.05.2018 г. - Уважаеми родители, по повод предстоящите изпити
за Национално външно оценяване - IV клас
и на учениците от VII клас - Национално външно оценяване І и ІІ модул
можете да се информирате на адрес:
Национално външно оценяване през учебната 2017/2018 година
дати на провеждане, наредба за приема и учебно - изпитни програми:
Кандидатстване след 7 клас през учебната 2017/2018 година
етапи, провеждане, информация и др. по кандидатстване след 7 клас:
График на дейностите по Наредба 10 учебната 2017/2018 годинаВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ
ОТ ПРОВЕДЕНАТА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА 10.05.2018 Г.08.05.2018 г. - Уважаеми родители на ученици от VІІ клас,
на 10.05.2018 г. - четвъртък, ще се проведе родителска среща
с родителите на учениците от VІІ клас от 18.30 часа в кабинет 408.

Срещата ще протече при следния дневен ред:
Запознаване на родителите с информация и инструкции за предстоящото Национално външно оценяване.ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ЯВЯВАНЕ НА НВО ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА,
ИЗПИТИТЕ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ И УЧАСТИЕ В ДЪРЖАВНИЯ ПРИЕМ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.03.05.2018 г. - Уважаеми родители на ученици от VII клас,
във връзка с предстоящото Национално Външно Оценяване (НВО)
на основание Заповед № РД-09-4137/29.08.2017 г. на Министъра на образованието и науката на посочените дати ще се проведе Национално външно оценяване на знанията и уменията на учениците по следните предмети:
1. Български език и литература – 21.05.2018 г.;
2. Математика – 23.05.2018 г.


03.05.2018 г. - Уважаеми родители на ученици от IV клас,
във връзка с предстоящото Национално Външно Оценяване (НВО)
на основание Заповед № РД-09-4137/29.08.2017 г. на Министъра на образованието и науката на посочените дати ще се проведе Национално външно оценяване на знанията и уменията на учениците по следните предмети:
1. Български език и литература – 10.05.2018 г.;
2. Математика – 14.05.2018 г.;
3. Човекът и обществото – 16.05.2018 г.;
4. Човекът и природата – 17.05.2018 г.

На всеки ученик ще бъде предоставена уведомителна бланка за родителите, на която Вие трябва да удостоверите с подпис, че сте я получили и трябва да се върне в училище.
Бланката можете да видите тук:
Уведомително писмо за Национално Външно Оценяване 4 клас.

График писмени изпитвания I срок - IV, III и II класГрафик писмени изпитвания I срок - VII, VI и V класГрафик за допълнителна работа I срок с ученици 1 - 4 клас


График за допълнителна работа I срок с ученици 5 - 7 клас


График за допълнителна работа I ср. с нуждаещи се ученициГрафик класни работи I срок по БЕЛ и Математика===================================================================

ВАЖНО! Относно отсъствия по НЕУВАЖИТЕЛНИ причини:
15.09.2017 г. -
Уважаеми родители, освен провежданите информационни инициативи на родителските срещи, Ви информираме и напомняме, че нa основание чл. 254, ал. 2 във връзка с чл. 252, ал. 1 от ЗПУО и във връзка с писмо изх.№ 9105-376/21.11.2016 г. на г-н Диян Стаматов, Заместник - министър на образованието и науката, касаещо прилагането на § 38 от ПЗР на ЗПУО, че съгласно чл. 2 от ЗПУО, РОДИТЕЛИТЕ получаващи семейни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20 - годишна възраст СЪЩО СА УЧАСТНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС И ИМАТ ОТГОВОРНОСТИ по смисъла на Закона и при допускане на отсъствия по неуважителни причини няма да получават помощ за съответното дете, а средствата ще бъдат предоставяни на училището за оказване на обща или допълнителна подкрепа.


===================================================================

ВАЖНО! Относно отсъствия по УВАЖИТЕЛНИ причини: - Уважаеми родители, съгласно

НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Обн. - ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г.
Приета с ПМС № 286 от 04.11.2016 г.

Чл. 54. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:

1. ПО МЕДИЦИНСКИ ПРИЧИНИ - след представяне на медицински документ, издаден от лекар в лечебно заведение за първична или специализирана медицинска помощ, център за спешна медицинска помощ или спешно отделение на лечебно заведение за болнична помощ въз основа на данните от анамнезата, обективния статус от извършения преглед, резултатите от извършените изследвания и поставената диагноза, отразени в медицинската документация, И СЛЕД ПОТВЪРЖДЕНИЕ ОТ РОДИТЕЛЯ, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, с писмо, по имейл или в телефонен разговор;

2. ПОРАДИ УЧАСТИЕ В ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ПРОЦЕСА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ - при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, И СЛЕД ПОТВЪРЖДЕНИЕ ОТ РОДИТЕЛЯ, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, с писмо, по имейл или в телефонен разговор;

3. ДО 3 УЧЕБНИ ДНИ В ЕДНА УЧЕБНА ГОДИНА С РАЗРЕШЕНИЕ НА ДИРЕКТОРА на училището въз основа на МОТИВИРАНА ПИСМЕНА МОЛБА ОТ РОДИТЕЛЯ, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, в която подробно се описват причините, налагащи отсъствието, преди то да бъде направено; в случай че молбата не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето, уведомява по имейл или в телефонен разговор класния ръководител и подава молбата след направеното отсъствие, но не по-късно от 3 учебни дни след връщането на ученика в училище;

4. ДО 7 УЧЕБНИ ДНИ В ЕДНА УЧЕБНА ГОДИНА С РАЗРЕШЕНИЕ НА ДИРЕКТОРА на училището въз основа на МОТИВИРАНА ПИСМЕНА МОЛБА ОТ РОДИТЕЛЯ, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, в която подробно се описват причините за отсъствието, И СЛЕД РЕШЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ.

(2) В случай че родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето, ще отсъства от настоящия си адрес за срок, по-голям от един месец, той уведомява писмено директора на училището, като посочва лице, което ще контактува с училището за времето на отсъствието му по всички въпроси, свързани с училищното образование, с изключение на отписването на ученика от училището или промяната на формата на обучение на ученика.Информация за родителски срещиВАЖНО! 26.09.2017 г. - Уважаеми родители, на 27.09.2017 г. - сряда, ще се проведе среща с родителите на учениците
от първи до четвърти клас - от 18.15 часа, при следния дневен ред:


 1. Учебен план на паралелката.
 2. Правилник за дейността на училището.
 3. Правилник за безопасни условия на обучение и труд.
 4. График за писмените изпитвания на учениците през първи срок.
 5. Уточняване на приемен час за родители /ДЧК/.
 6. Безопасно поведение на улицата-уточняване на най-безопасния път до училище и обратно/ за I,II,III,IV клас /.
 7. Допълнителна работа с изостанали и напреднали ученици.
 8. Застраховка на учениците.
 9. Избор на представители на родители за участие в обществения съвет към училището.
 10. Други.


===================================================================

Важно за родители
учебна 2016 - 2017 година


04.05.2017 г. - Уважаеми родители на ученици от VІІ клас,
на 09.05.2017 г. - вторник, ще се проведе родителска среща
с родителите на учениците от VІІ клас от 18.15 часа в кабинет 408.

Срещата ще протече при следния дневен ред:
Запознаване на родителите с информация и инструкции за предстоящото Национално външно оценяване.ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ЯВЯВАНЕ НА НВО ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА,
ИЗПИТИТЕ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ И УЧАСТИЕ В ДЪРЖАВНИЯ ПРИЕМ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.03.05.2017 г. - Уважаеми родители на ученици, по повод предстоящите изпити за Национално външно оценяване - 4 клас
и на учениците от 7 клас - Национално външно оценяване І и ІІ модул
можете да се информирате на адрес:
Национално външно оценяване през учебната 2016/2017 година
дати на провеждане, наредба за приема, списък на заболявания за прием в профилирани гимназии, паралелки или СОУ и учебно - изпитни програми:
Кандидатстване след 7 клас през учебната 2016/2017 година
етапи, провеждане, информация и др. по кандидатстване след 7 клас:
График на дейностите по Наредба 11 учебната 2016/2017 година03.05.2017 г. - Уважаеми родители на ученици от 4 клас,
във връзка с предстоящото Национално Външно Оценяване (НВО)
на основание Заповед № РД09-1167/19.08.2016 г. на Министъра на образованието и науката на посочените дати ще се проведе Национално външно оценяване на знанията и уменията на учениците по следните предмети:
1. Български език и литература – 10.05.2017 г.;
2. Математика – 12.05.2017 г.;
3. Човекът и природата – 15.05.2017 г.;
4. Човекът и обществото – 16.05.2017 г.

На всеки ученик ще бъде предоставена уведомителна бланка за родителите, на която Вие трябва да удостоверите с подпис, че сте я получили и трябва да се върне в училище.
Бланката можете да видите тук:
Уведомително писмо за Национално Външно Оценяване 4 клас.

График писмени изпитвания II срок - IV, III и II класГрафик писмени изпитвания II срок - VII, VI и V класГрафик за допълнителна работа II срок с ученици 1 - 4 клас


График за допълнителна работа II срок с ученици 5 - 7 клас


График за допълнителна работа II ср. с нуждаещи се ученици


График класни работи I срок по БЕЛ и МатематикаВАЖНО! 20.03.2017 г. - Уважаеми родители,
на 04.04.2017 г. - вторник, ще се проведе среща с родителите на ученицитеот прогимназиален етап (5-7 кл.), от 18.15 часа.

на 05.04.2017 г. - сряда, ще се проведе среща с родителите на учениците от начален етап (1-4 кл.), от 18.15 часа


Срещите по класове ще протекат при следния дневен ред:

Запознаване на родителите с

 1. - Текущо състояние на успеха и дисциплината на учениците.
 2. - Безопасно поведение на улицата.
 3. - Подаване на заявления за избираеми и факултативни учебни часове, целодневна организация на ОВП в начален етап за 2017/2018 учебна година.ВАЖНО! 26.09.2016 г. - Уважаеми родители, на 29.09.2016 г. - четвъртък, ще се проведе среща с родителите на учениците
от първи до седми клас - от 18.30 часа, при следния дневен ред:


 1. Учебен план на паралелката.
 2. Правилник за дейността на училището.
 3. Правилник за безопасни условия на обучение и труд.
 4. График за писмените изпитвания на учениците през първи срок.
 5. Уточняване на приемен час за родители /ДЧК/.
 6. Безопасно поведение на улицата-уточняване на най-безопасния път до училище и обратно/ за I,II,III,IV клас /.
 7. Допълнителна работа с изостанали и напреднали ученици.
 8. Застраховка на учениците.
 9. Избор на представители на родители за участие в обществения съвет към училището.
 10. Други.


ВАЖНО! 09.09.2016 г. - Уважаеми родители, на 12.09.2016 г. - понеделник, ще се проведе среща с родителите на учениците
от първи и пети клас - от 18.00 часа, при следния дневен ред:


 1. Правилник за дейността на училището.
 2. Училищeн учебен план.
 3. Избрани учебници.
 4. Възможни форми за обучение, които предлага училището, и права и задължения на учениците и на родителите.
 5. Възможности за целодневно обучение.
 6. Възможности за обща и допълнителна подкрепа.
 7. Други.


Важно за родители
учебна 2015 - 2016 година
03.05.2016 г. - Уважаеми родители, на 04.05.2016 г. - сряда,
ще се проведе родителска среща с родителите на учениците
от VІІ клас от 18.00 часа в кабинет 408.
Срещата ще протече при следния дневен ред:
Запознаване на родителите с информация за предстоящото Национално външно оценяване.27.04.2016 г. - Уважаеми родители на ученици от 4 клас,
във връзка с предстоящото Национално Външно Оценяване (НВО)
на основание Заповед № РД09-1222/28.08.2015 г. и Заповед № РД09-91/29.01.2016 г. /Приложение № 1/ на Министъра на образованието и науката на посочените дати ще се проведе Национално външно оценяване на знанията и уменията на учениците по следните предмети:
1. Математика – 10.05.2016 г.;
2. Български език и литература – 12.05.2016 г.;
3. Човекът и природата – 13.05.2016 г.;
4. Човекът и обществото – 16.05.2016 г.
На всеки ученик ще бъде предоставена уведомителна бланка за родителите, която е в два идентични екземпляра и Вие трябва да удостоверите с подпис, че сте я получили. Едната остава при Вас за справка по датите и за сведение, а другата трябва да се върне в училище.
Бланката можете да видите тук:
Уведомително писмо за Национално Външно Оценяване 4 клас.
22.04.2016 г. - Уважаеми родители на ученици от 7 клас, съгласно Заповед №РД-06-0-131/21.04.2016 г. на началника на РИО - Пловдив относно приемането на заявления за допускане до изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство след завършен VІІ клас по чл.6, ал.2, т.3 от Наредба №11/2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища, Ви информираме:
Заявления за допускане до изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство след завършен VІІ клас се подават от учениците в училищата, в които се обучават.
Приемане на заявления: Директорът на училището, в което се обучават ученици в 7 клас, организира приемането на заявленията
в работните дни от 05.05.2016 г. до 11.05.2016 г.
Оценката от изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство, организиран от РИО - Пловдив, се отнася само за учениците, които желаят да кандидатстват за специалности от професия "Интериорен дизайн" в ПГ ВАД "Хр. Ботев" - Пловдив и "Компютърна графика" в ОМГ "Акад. Кирил Попов" - Пловдив.


19.04.2016 г. - Уважаеми родители на ученици от 7 клас, по повод предстоящите изпити за Национално външно оценяване
на учениците от 7 клас - Национално външно оценяване І и ІІ модул
можете да се информирате за задълженията на учениците от линка:
Задължения на учениците от 7 кл. - НВО І и ІІ модул 18, 20.05.2016 г.

Ръководството на училището Ви приканва и смята, че ще е полезно за успешното им представяне на НВО и приемните изпити, да ги разгледате и обсъдите съвместно с децата.03.04.2016 г. - Уважаеми родители, по повод предстоящите изпити
за Национално външно оценяване - 4 клас
и на учениците от 7 клас - Национално външно оценяване І и ІІ модул
можете да се информирате на адрес:
Национално външно оценяване през учебната 2015/2016 година
дати на провеждане, наредба за приема, списък на заболявания за прием в профилирани гимназии, паралелки или СОУ и учебно - изпитни програми:
Кандидатстване след 7 клас през учебната 2015/2016 година
етапи, провеждане, информация и др. по кандидатстване след 7 клас:
График на дейностите по Наредба 11 учебната 2015/2016 годинаВАЖНО! 25.03.2016 г. - Уважаеми родители, на 29.03.2016 г. - вторник, ще се проведе среща с родителите на учениците
от Начален етап и от Прогимназиален етап - от 18.00 часа.

Срещите по класове ще протекат при следния дневен ред:

Запознаване на родителите с

 1. Текущо състояние на успеха и дисциплината.
 2. Превенция на агресията и насилието в училище.
 3. Безопасно поведение на улицата.
 4. Подаване на заявление заявления за ЗИП, СИП, целодневна организация на ОВП- I – III за учебната 2016/2017г..
 5. Графици, консултации приемен час за родители.


ПОКАНА - Уважаеми родители, от 21.03.2016 до 31.03.2016 г. в нашето училище ще се проведе десетдневка на отворените врати.
Заповядайте на празниците по класове, състезания, открити уроци и надпревари за да видите уменията на нашите прекрасни деца!
С програмата на декадата можете да се запознаете от:

ДЕКАДА НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ от 21.03 до 31.03.2016>

ВАЖНО! 20.11.2015 г. - Уважаеми родители, на 24.11.2015 г. - вторник, ще се проведе среща с родителите на учениците
от Начален етап, от 18.00 часа и от Прогимназиален етап от 18.30 часа.

Срещите по класове ще протекат при следния дневен ред:

Запознаване на родителите с

 1. Текущо състояние на успеха и дисциплината.
 2. Запознаване на родителите с оценката за превенция на тормоза и насилието в училище.
  /Резултати от проведената анкета с учениците/.
 3. Позитивна учебна среда, толерантно решаване на спорове. Превенция на агресията и насилието.ВАЖНО! 28.09.2015 г. - Уважаеми родители, на 29.09.2015 г. - вторник, ще се проведе среща с родителите на учениците
от Начален етап, от 18.00 часа и от Прогимназиален етап от 18.30 часа.

Срещите по класове ще протекат при следния дневен ред:

Запознаване на родителите с

 1. Учебен план на паралелките / I, V клас/.
 2. Правилник за дейността на училището.
 3. Правилник за безопасни условия на обучение и труд.
 4. Безопасно поведение по пътищата.
 5. Система за ползване на безплатни учебници.
 6. График за писмени изпитвания на ученици, класни работи
  през I – я учебен срок.
 7. График за допълнителна работа с нуждаещи се ученици ,
  /изоставащи и напреднали/.
 8. График за приемен час за родители.
 9. Избор на родителски актив.


Уважаеми родители,
към днешна дата 15.09.2015 седмичното разписание е в процес на утвърждаване. В сила е временното седмично разписание, до съгласуването му с РИОКОЗ.ВРЕМЕННО СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ 5 - 7 кл.07.09.2015 г. - Уважаеми родители на първокласници,
на 10.09.2015 г. - четвъртък, ще се проведе родителска среща
с родителите на учениците от всички първи класове
по паралелки от 18.00 часа в съответните им класни стаи.