Проект BG05M2OP001-2.004-0004

„Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности“

Проект „Твоят час“ – 2017/2018

Сайт на Проект „Твоят час“: tvoyatchas.mon.bg

Екип за организация и управление на проекта в ОУ „Драган Манчов“

Съвет за обществен мониторинг „Твоят час“ 2017/2018

 1. Детелина Божкова – Председател, Родител
 2. Десислава Стоянова – Секретар, Педагогически специалист
 3. Георги Георгиев – Член на съвета, Представител на общината
 4. Димитър Пампулов – Член на съвета, Родител
 5. Емилия Радулска – Член на съвета, Родител

Ръководители на групи за ИД за преодоляване на обучителни затруднения

 1. Български език и литература – Джени Панайотова
 2. Български език и литература – ДесиславаСтаменова
 3. Български език и литература – Марияна Колева
 4. Български език и литература – Юлий Шумарев
 5. Математика 1 – 4 клас – Марияна Черкезова
 6. Математика 5 – 7 клас – Иванка Чолакова

Ръководители на групи за ИД Занимания по интереси

 1. Вокална група „Слънце“ – Михаил Алексиев
 2. Вокална група „Таланти“ – Вяра Иванова
 3. Ателие „Палитра“ – Емил Белев
 4. Ателие „Сръчни ръчички“ – Магдалена Тънгълова
 5. Група „Таралеж“ – състав народни танци – Снежа Иванова
 6. Клуб „Компютърни вълшебства“ – Иван Стойчев
 7. Клуб „Компютърни предизвикателства“ – Иван Стойчев
 8. Клуб „Приятели на художественото слово“ – Яна Тонева

Анкетни карти на групите за занимания по интереси – 2017/2018 г.

Индивидуални образователни карти на групите с обучителни затруднения – 2017/2018 г.

Проект „Твоят час“ – 2016/2017

Анкетна карта за ученици за занимания по интереси

Индивидуална образователна карта за групите с обучителни затруднения – попълва се от класните ръководители на учениците отговарящи на критериите

Екип за организация и управление на проекта в ОУ „Драган Манчов“

Съвет за обществен мониторинг „Твоят час“

 1. Стоян Стратиев – Председател, Педагогически специалист
 2. Десислава Стоянова – Секретар, Педагогически специалист
 3. Георги Георгиев – Член на съвета, Представител на общината
 4. Димитър Пампулов – Член на съвета, Родител
 5. Емилия Радулска – Член на съвета, Родител

Ръководители на групи за ИД Занимания по интереси

 1. Ателие „Палитра“ – Емил Белев
 2. Ателие „Сръчни ръчички“ – Магдалена Тънгълова
 3. Група „Таралеж“ – състав народни танци – Снежа Иванова
 4. Клуб „Българче“ – Джени Панайотова
 5. Клуб „Компютърни вълшебства“ – Иван Стойчев
 6. Клуб „С мишка и книжка“ – Яна Тонева
 7. Театрално студио „Пепеляшка“ – Десислава Стаменова