ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 година
В V клас на ОУ „Драган Манчов“ за учебната 2020/2021 г. ще бъдат приети:
Всички ученици от ІV клас на ОУ „Драган Манчов“, които желаят да продължат обучението си в същото училище.
Ученици, завършили успешно ІV клас в други училища.

Приемът ще бъде осъществен в 3 общообразователни паралелки:
V а клас – 26
V б клас – 26
V в клас – 26

Необходими документи:
Заявление до директора на училището за приемане в V клас /по образец/
Удостоверение за раждане – копие и оригинал за сверяване на данни
Удостоверение за завършен начален етап на основното образование
Пълномощно и/или съдебно решение за присъдени родителски права
Лична амбулаторна карта на детето/ученика

Срок за подаване на заявления и записване в V клас за учебната 2020/2021 година:
от 18.06 до 30.06 вкл.