Над 80% от учениците в начален етап учат присъствено. В ОУ „Драган Манчов“ е създадена здравословна безопасна среда.

/публикувано на 16.11.2021 г./

СЪОБЩЕНИЕ

     Уважаеми родители, връщането на учениците в училищата в Пловдив /вкл. и в нашето училище/ няма да се случи утре. Съгласно официална информация от Министерство на образованието и науката присъственото връщане на учениците от 1.-4 . клас ще се забави, тъй като все още няма доставка на част от договореното количество тестове към Министерство на здравеопазването и съответно тестовете не могат да бъдат получени и разпределени към училищата от няколко области, между които и Пловдив.
Екипът на ОУ „Драган Манчов“ е готов с организацията, свързана с посрещане на нашите ученици и тяхното тестване. Веднага след доставката и получаването от наша страна на тестовете ще Ви уведомим за началото на присъствения учебен процес поне два дни по-рано.
Дотогава за всички ученици продължаваме да осъществяваме обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/.
Бъдете здрави!

/публикувано на 09.11.2021 г./

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ, СВЪРЗАНИ С ТЕСТВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

Информацията е на Министерство на образованието и науката

Защо учениците трябва да се тестват в училище, а не вкъщи?

Осигуряването на присъствено обучение в училищата изисква прилагането на механизъм, който да осигурява безопасността на всички деца, учители и непедагогически персонал. Без да поставяме под съмнение отговорността на родителите за техните собствени деца, ниското ниво на ваксиниране и масовата съпротива срещу мерки, които се използват успешно в други страни, показват, че към настоящия момент обществото ни не показва достатъчна зрялост при защитата на общественото здраве, включително и детското. Това обстоятелство създава огромен риск от недостатъчна защита (слаб филтър) на входа на училището, ако децата се тестват извън него. Ако поемем този риск, броят на заразените деца отново бързо ще нарасне и ще бъде необходимо ново затваряне на училищата. Такъв сценарий би обезсмислил всички направени усилия за организиране на тестването и би похабил средствата за покупка на тестовете.

Тестовете трябва да бъдат правени в училищна среда по няколко причини:

–           децата трябва да бъдат тествани при еднакви условия, за да има съпоставимост на резултатите;

–           резултатите трябва да се отчитат едновременно и пред всички, за да се създаде доверие у родителите в прилагания механизъм;

–           според указанията на производителите реалните резултати се отчитат между 15 и 30 минути, след като пробата бъде нанесена върху тестовата плочка. Това означава, че тестовата плочка, показана на входа на училището, не може да удостовери отрицателния резултат, а ще трябва изцяло да се разчита на съзнанието на всички родители.

Правенето на тестове в училищна среда би довело до карантиниране на паралелки и обезсмисля цялостното провеждане на тестовете. Тестването в домашна среда намалява този риск до минимум.

Дори ако тестването се извършва вкъщи, ако резулатът е положителен и се потвърди в лицензирана лаборатория, останалите ученици от паралелката ще бъдат карантинирани като контактни със заразеното дете, освен ако то не е отсътвало от училище повече от два дни преди тестването. Процедурата за тестване изисква децата да бъдат с маски по време на теста, освен при даване на пробата, което предполага много нисък риск от заразяване.

Изискването на избрания тест детето да не се храни и да не пие вода сутринта практически е неизпълнимо.

Детето не бива да е яло и пило САМО 30 мин. преди тестването. Т.е. то може да се храни и да пие по всяко време ДО 30 мин. преди процедурата и веднага след нея.

Пътуващите ученици, които правят тестовете си в училище, са потенциални заразители, защото децата невинаги носят правилно защитната си маска. Така при наличие на заразено дете рискът от заразяване на останалите е огромен.

Всички пътници в училищните автобуси носят маски. Задача на придружаващите учители е да осигурят маските да се носят правилно. Рискът от заразяване беше многократно по-голям при досега действащата система без никакво тестване на децата.

Много учители отказват да извършват тестване на учениците, независимо от предложеното заплащане. Учителите са силно обезпокоени за собственото си здраве и живот.

Рискът за здравето и живота на учителите беше много по-голям, когато учебните занятия се провеждаха присъствено без задължително тестване и без „зелен сертификат“ или редовно тестване за персонала. Въвеждането на задължително тестване в училище намалява този риск до минимум.

Директорите не могат да задължат никого от педагогическия и непедагогическия персонал да изпълнява задачи извън неговите функционални задъжения, разписани в нормативните документи.

Ако директорът не може да осигури за тестването свои служители, медиатори или доброволци – родители, активисти на БЧК или други, занятията продължават да се провеждат онлайн.

Много родители не искат децата им да бъдат тествани изобщо.

Тестването на учениците два пъти в седмицата е задължително условие за провеждането на присъствен учебен процес. Родителите имат избор – или са съгласни децата им да бъдат тествани и да учат присъствено, или децата остават вкъщи и учат от разстояние в електронна среда синхронно или асинхронно в зависимост от възможностите на училището. Министерството на образованието и науката (МОН) поставя акцент върху присъственото обучение в безопасна среда.

В много учебни заведения липсват медицински специалисти или ги има, но отказват да участват в тестването на учениците или не притежават „зелен сертификат“.

Присъствието на медицински специалист е желателно, но не е задъжително условие за извършване на тестването. Щадящите антигенни тестове не изискват апаратура или сложни манипулации и могат да бъдат прилагани от преподаватели, непедагогически специалисти, медиатори, родители-доброволци и други лица по преценка на директора, които притежават „зелен сертификат“.

Отказите на учителите и другия персонал да извършат тестването ще постави в огромно противоречие родители срещу учители.

МОН призовава учителите и родителите да обединят усилията си, защото при сегашната висока заболяемост това е единственият начин учениците да учат присъствено в безопасна среда.

Семействата на децата от уязвимите групи не позволяват на учителите да тестват децата им. При положителен тест в тази ситуация родителите ще обвинят учителите и институцията в умишлено заразяване на тяхното дете.

Ролята на учителите е да обяснят на тези родители ползите от тестването на техните деца в училище – осигуряването на присъствен учебен процес в безопасна среда. Опасението за необосновани обвинения към учителите не може да бъде причина децата да не бъдат тествани и здравето на учениците и учителите да бъде изложено на риск. Ако не са съгласни децата им да бъдат тествани, родителите могат да ги оставят вкъщи до спадане на общата заболяемост под 250 на 100 000 души.

Провеждането на тестовете в училищата ще наруши целостта на образователния процес и неговата ефективност.

Тестването ще бъде провеждано в началото на учебния ден два пъти седмично, като това време ще бъде осигурено с промяна на дневния режим – намаляване на учебните часове, междучасията или друго решение на директора на училището. Това „загубено“ време ще бъде многократно компенсирано от по-високото качество на присъствения учебен процес с минимален риск от заразяване в училище в сравнение с онлайн обучението.

Защо учителите трябва да се занимават с дейност, която е много далеч от възложената им от държавата задача – обучението на децата на България.

Опитът от предишните две учебни години доказа, че присъствените занятия са многократно по-ефективни от онлайн обучението, особено за малките ученици. А качествено присъствено обучение не е възможно, ако средата в училище не е безопасна.

Не са ли дискриминирани учителите в начален етап, като се третират по различен начин от колегите им в прогимназиален и гимназиален етап, които в този момент изпълняват единствено и само основната си функция – обучение, но в електронна среда от разстояние?

Връщането на учениците от I до IV в клас при задължително тестване два пъти в седмицата е първа стъпка към връщането в клас на всички ученици при същите условия.

На детето, дало положителен резултат при тестване в класната стая, ще бъде нанесена емоционална травма.   

Травмите – психически и физически, за всички ще бъдат много по-сериозни, ако заразено дете се разболее сериозно и/или пренесе заразата върху своите съученици. Нека не подценяваме учителите – те могат достатъчно умело и деликатно да изведат детето с положителен резултат, без да се предизвиква смут в класа.

Защо министърът на образованието и науката вменява задължения на директорите и учителите за сигуряване на здравословна среда в учебните заведения с писмо? Писмото не е нормативен акт и чрез него не могат да бъдат вменени задължения.

Подробният механизъм за тестване на учениците в училище ще бъде утвърден със съвместна заповед на министрите на здравеопазването и на образованието и науката в понеделник, 8 ноември 2021 г.

Кой ще осигурява тестовете за учителите?

Директорите ще купуват антигенни тестове за учителите и непедагогическите специалисти от бюджетите на училищата срещу фактури от доставчици. Голяма част от училищата имат средства, спестени от режийни разходи и прекратени извънкласни дейности по време на неприсъственото обучение. Освен това правителството гласува 15,4 млн. лв., които ще бъдат разпределени сред образователните институции за противоепидемични мерки, каквото е и тестването на персонала.

Може ли е персоналът в училище да бъде тестван с неинвазивни антигенни тестове като тези за учениците?

Учителите и непедагогическите специалисти могат да бъдат тествани с неинвазивни антигенни тестове като тези, използвани за учениците. Трябва да се има предвид, че тези тестове ще им позволяват единствено да работят в училище. Те не им осигуряват „зелен сертификат“, който се изисква на останалите обществени места.

В същото време в училище ще се признават антигенни и PCR тестове с негативен резултат, направени в лицензирана лаборатория.

/публикувано на 08.11.2021 г./

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици и родители, считано от утре – 28.10.2021 г. /четвъртък/ в училищата в Пловдив за учениците от I до XII клас се преустановяват присъствените учебни занятия до намаляване на 14-дневната заболеваемост, съобщиха здравните власти.

Всички ученици от I до VII клас в ОУ „Драган Манчов“ от утре ще се обучават от разстояние в електронна среда /ОРЕС/. Учебните часове ще се провеждат в създадената за всеки клас онлайн класна стая в приложението Google Classroom.

ДНЕВЕН ГРАФИК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I, II III и IV клас:

1 час – 8.00 – 8.20 ч.

2 час – 8.30 – 8.50 ч.

3 час – 9.10 – 9.30 ч.

4 час – 9.40 – 10.00 ч.

5 час – 10.10 – 10.30 ч.

6 час – 10.40 – 11.00 ч.

ГЦОУД

1 час – 12.30 – 12.50

2 час – 13.00- 13.20

3 час – 13.40 – 14.00

4 час – 14.10 – 14.30

5 час – 14.40 – 15.00

6 час – 15.10 – 15.30 часа

ДНЕВЕН ГРАФИК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V, VI и VII клас

1 час – 8.00 – 8.30 ч.

2 час – 8.40 – 9.10 ч.

3 час – 9.30 – 10.00 ч.

4 час – 10.10 – 10.40 ч.

5 час – 10.50 – 11.20 ч.

6 час – 11.30 – 12.00 ч.

7 час – 12.10 – 12.40 ч.

/публ. 27.10.2021 г./

СЪОБЩЕНИЕ

На основание Заповед № РД 09-3596/20.10.2021 г. на Министъра на образованието и науката учебният процес в ОУ „Драган Манчов“, считано от 22.10.2021 г. до 04.11.2021 г. /вкл./ ще бъде както следва:

 1. График за обучение на учениците в ОУ „Драган Манчов“, Пловдив, считано от 22.10.2021 г. до 04.11.2021 г., както следва:

22.10.2021 г. – 28.10.2021 г. – обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ за следните паралелки: IVа, Vа, Vб, VIа, VIб, VIв, VIIа, VIIб и VIIв.

29.10.2021 г. – 04.11.2021 г. – обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ за следните паралелки: IIа, IIб, IIв, IIIа, IIIб, IIIв IIIг, IVб, IVв.

Първи клас се обучават в присъствена среда.

 1. Дневен график на часовете за паралелките в ОРЕС от 22.10. до 28.10.2021 г. вкл.

Четвърти клас:

1 час – 8.00 – 8.20 ч.

2 час – 8.30 – 8.50 ч.

3 час – 9.10 – 9.30 ч.

4 час – 9.40 – 10.00 ч.

5 час – 10.10 – 10.30 ч.

6 час – 10.40 – 11.00 ч.

ГЦОУД:

1 час – 12.30 – 12.50 ч.

2 час – 13.00- 13.20 ч.

3 час – 13.40 – 14.00 ч.

4 час – 14.10 – 14.30 ч.

5 час – 14.40 – 15.00 ч.

6 час – 15.10 – 15.30 ч.

Пети, шести и седми клас:

1 час – 8.00 – 8.30 ч.

2 час – 8.40 – 9.10 ч.

3 час – 9.30 – 10.00 ч.

4 час – 10.10 – 10.40 ч.

5 час – 10.50 – 11.20 ч.

6 час – 11.30 – 12.00 ч.

7 час – 12.10 – 12.40 ч.

/публ. 22.10.2021 г./

ЗАЕДНО В ИМЕТО НА ДОБРОТО

Заедно деца, родители и учители от ОУ „Драган Манчов“ направихме голяма добрина! На 15-ти септември и в дните след първия учебен ден успяхме да съберем 4 215 лева за лечението на малкия Ивайло. Вместо цвете за учителя, родители и ученици дариха средства за болното момченце. В първия учебен ден предадохме на децата ни най-важния урок – можеш да бъдеш добър човек, да бъдеш състрадателен и че с общи усилия добрината става по-голяма! В кутията с дарения освен парички, имаше и картички с пожелание за бързо оздравяване за Ивайло.

Малкият има рядко заболяване на лявото краче и не може да ходи. Детето премина успешно тежка операция, но лечението продължава. Сумата, необходима за това, е непосилна за семейството на момчето. През м. юни родители, ученици и учители отново протегнахме ръка и помогнахме. Тогава заедно събрахме и дарихме 2270 лева за лечението на Ивайло.

Сърдечно благодарим на всички, които се включиха в кампанията и дариха любов и средства за Ивайло!

/публ. 27.09.2021 г./

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

15 септември 2021, 9.00 часа, училищен двор – тържествено откриване на учебната година с присъствието на първокласниците и техните родители.

Останалите класове откриват учебната година, спазвайки следния график:

9.15 часа – 5. клас
9.30 часа – 6. клас
9.45 часа – 7. клас
9.30 часа – 2. клас
9.45 часа – 3. клас
10.00 часа – 4. клас

В училищната сграда и прилежащите й площи стриктно се спазват приетите мерки в условия на извънредна епидемична обстановка.

ДА ЗАПОЧНЕМ УЧЕБНАТА ГОДИНА С ДОБРИНА

Първия учебен ден – да помогнем на Ивайло да продължи лечението си и да проходи!
Скъпи родители и ученици, решихме да започнем новата учебна година с правене на добрина. Писали сме Ви за малкия Ивайло –момченцето, което има рядко заболяване на лявото краче и не може да ходи. Детето премина успешно тежка операция, но лечението продължава. Сумата, необходима за това, е непосилна за семейството на Ивайло. През м. юни родители, ученици и учители протегнахме ръка и помогнахме. Тогава заедно събрахме и дарихме 2270 лева за лечението на Ивайло. Каним Ви да го направим отново на 15-ти септември.
Скъпи родители и ученици, вместо цвете за учителя дарете средства за лечението на Ивайло. Нека помогнем чудото да се случи и момченцето да стъпи на двете си крачета. Заедно можем да направим голямо добро!
Кутията за дарения ще бъде поставена във фоайето в училище /до кабинката на охраната/.
Сърдечно благодарим!

СЪОБЩЕНИЕ

        Уважаеми родители, всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.
Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявлениедекларация. В
случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или
общинско училище, издадено от съответното училище;

копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не покъсно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път.
Електронните услуги 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас и услуга 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане.
Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по
електронен път, чрез създадената от ДАЕУ еформа на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен
институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен
квалифициран електронен подпис.

При възникнали въпроси, относно заявяването на услугата можете да се обръщате
към Помощен контактен център на ДАЕУ 070020341 help@egov.bg.

/публ. 9.08.2021 г./

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, публикуваме списъци на учениците от Iа, Iб и Iв клас за учебната 2021/2022 година, както следва:

1а клас – класен ръководител Татяна Ценова

1б клас- класен ръководител Силвия Вардинова

1в клас- класен ръководител Невенка Стефанова

/публ. 26.07.2021 г., актуализиран 12.08.2021 г./

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици и родители, Основно училище „Драган Манчов“-Пловдив приема ученици за ПЕТИ КЛАС в паралелки с разширено изучаване на Математика, Английски език и Компютърно моделиране и информационни технологии. 

Записването става всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа в канцелария на училището – град Пловдив, ул. Чемшир № 11. Телефон за контакт: 032/643014.

Учениците от V, VI и VII клас получават училищна подготовка на високо ниво. След VII клас наши възпитаници продължават образованието си в най-добрите пловдивски гимназии. Екипът от учители е квалифициран и мотивиран за успешна подготовка за НВО и за добра реализация на учениците.

В V клас на ОУ „Драган Манчов“ за учебната 2021/2022 г. ще бъдат приети:

 1. Всички ученици от ІV клас на ОУ „Драган Манчов“, които желаят да продължат обучението си в същото училище.
 2. Ученици, завършили успешно ІV клас в други училища.

Необходими документи:

 1. Заявление до директора на училището за приемане в V клас /по образец/
 2. Удостоверение за раждане – копие и оригинал за сверяване на данни
 3. Удостоверение за завършен начален етап на основното образование
 4. Лична амбулаторна карта на детето/ученика.

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА С РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

На 2 юли, петък, от 18 часа във физкултурния салон на първия етаж на училището ще се проведе родителска среща с родителите на малките ученици, които от септември ще бъдат в 1 клас на ОУ „Драган Манчов“.

Заедно правим добро, да помогнем на Ивайло!

Заедно сме още по-силни и още по-добри! Училище „Драган Манчов“ се включва в инициативата да помогне на малкия Ивайло да води нормален живот с дълбокото убеждение, че дарителството помага на нуждаещите се, но прави и дарителите в по-голяма степен Човеци! Ивайло се ражда с  рядко заболяване с диагноза фибуларна хемимелия на лявото краче. Липсват малкият пищял и две пръстчета на крачето, има деформирано ходило и изкривен голям пищял. Това пречи на момченцето да проходи.

Кутия за дарения ще бъде поставена във фоайето на ОУ“Драган Манчов“, както и в залата на Дом „Борис Христов“ по време на концерта на 27 юни 2021 година, посветен на 40-годишния юбилей на училището.
Средствата се набират в:
Уникредит Булбанк
BIC – UNCRBGSF
IBAN – BG09UNCR70001524361989
Титуляр на сметката – Фондация “Надежда за Бъдеще“

Основание за дарение – За лечение на Ивайло Чалъков

ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

СЪОБЩЕНИЕ

На 15.06.2021 г. /вторник/ в 12.00 часа стартира записването на класираните ученици за първи клас в ОУ „Драган Манчов“. Подаването на документи за записване става в класна стая на първия етаж в училище.

Родителите е необходимо да представят:

1.Удостоверение за завършена подготвителна група в ДГ/училище.

2.Копие (и оригинал за сверка) на акт за раждане на детето.

3.Удостоверение за преместване, издадено от ДГ, посещавана от детето, в случай че към датата на записване детето вече е отписано.

Краен срок за записване на учениците – 22.06.2021 г. /вкл./, 17.00 часа.

Работно време на комисията по прием:

15.06.2021 г. /вторник/- 12.00 – 17,30 часа

16.06.2021 г. /сряда/ – 14,00 – 17,30 часа

17.06.2021 г. /четвъртък/ – 8,30 – 17,30 часа

18.06.2021 г. /петък/ – 14,00 – 17,30 часа

21.06.2021 г. /понеделник/ – 8,30 – 17,30 часа

22.06.2021 г. /вторник/ – 8,30 – 17,00 часа.

/публ. 14.06.2021 г./

 СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици и родители, през месец юни учителите в ОУ „Драган Манчов“ ще провеждат часове със занимания по интереси, проектни дейности и работа с ученици с обучителни затруднения. Тук може да се запознаете с ГРАФИКА НА ДЕЙНОСТИ В ОУ „ДРАГАН МАНЧОВ“.

/публ. 28.05.2021 г./

ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС през 2021 година- ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ РОДИТЕЛИТЕ, ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕТО И ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

ВИЖТЕ  ГРАФИКА на ДЕЙНОСТИТЕ

ОУ „Драган Манчов“ обявява прием за 3 паралелки ПЪРВИ КЛАС за учебната 2021/2022 година. Те ще бъдат с разширено изучаване на Математика и Английски език.

ПРИЕМ ПЕТИ КЛАС

За учебната 2021/2022 г. Основно училище „Драган Манчов“-Пловдив обявява прием за 3 паралелки в ПЕТИ КЛАС с разширено изучаване на  Математика, Английски език и Компютърно моделиране и информационни технологии.

Учениците от V, VI и VII клас получават училищна подготовка на високо ниво. След VII клас наши възпитаници продължават образованието си в най-добрите пловдивски гимназии. Екипът от учители е квалифициран и мотивиран за успешна подготовка за НВО и за добра реализация на учениците.

В V клас на ОУ „Драган Манчов“ за учебната 2021/2022 г. ще бъдат приети:

 1. Всички ученици от ІV клас на ОУ „Драган Манчов“, които желаят да продължат обучението си в същото училище.
 2. Ученици, завършили успешно ІV клас в други училища.

Необходими документи:

 1. Заявление до директора на училището за приемане в V клас /по образец/
 2. Удостоверение за раждане – копие и оригинал за сверяване на данни
 3. Удостоверение за завършен начален етап на основното образование
 4. Лична амбулаторна карта на детето/ученика

Срок за подаване на заявления и записване в V клас за учебната 2021/2022 година:
от 21.06 до 09.07 вкл.

Работно време на канцелария:
от 8:30 часа до 17 часа

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В периода от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. обучението на учениците от 5 до 7 клас в ОУ „Драган Манчов“ ще се осъществява, както следва:

 1. На 5.05.2021 г. и 7.05.2021 г. присъствено се обучават учениците от 5 клас. За учениците от 6 и 7 клас се осъществява ОРЕС /обучение от разстояние в електронна среда/.
 2. В периода от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. присъствено се обучават учениците от 5 и 6 клас. За учениците от 7 клас се осъществява ОРЕС.
 3. От 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. присъствено се обучават учениците от 6 и 7 клас. За 5 клас се осъществява ОРЕС.
 4. Считано от 10.05.2021 г. до 28.05.2021 г. учениците от прогимназиален етап минават втора смяна. Занятията се провеждат съгласно утвърденото седмично разписание. Определям график на учебните часове, както следва:

Паралелки в присъствено обучение – 40 мин. учебен час

Първи час: 13.20 – 14.00 ч.

Междучасие: 14.00 – 14.10 ч.

Втори час: 14.10 – 14.50 ч.

Междучасие: 14.50 – 15.00 ч.

Трети час: 15.00 ч. – 15.40 ч.

Междучасие: 15.40 – 16.00 ч.

Четвърти час: 16.00 – 16.40 ч.

Междучасие: 16.40 – 16.45 ч.

Пети час: 16.45 – 17.25 ч.

Междучасие: 17.25 – 17.30 ч.

Шести час: 17.30 – 18.10 ч.

Междучасие: 18.10- 18.15 ч.

Седми час: 18.15 – 18.55 ч.

Паралелки при ОРЕС /обучение от разстояние в електронна среда/ – 30 мин. учебен час

Първи час: 13.20 – 13.50 ч.

Междучасие: 13.50 – 14.10 ч.

Втори час: 14.10 – 14.40 ч.

Междучасие: 14.40 – 15.00 ч.

Трети час: 15.00 ч. – 15.30 ч.

Междучасие: 15.30 – 16.00 ч.

Четвърти час: 16.00 – 16.30 ч.

Междучасие: 16.30 – 16.45 ч.

Пети час: 16.45 – 17.15 ч.

Междучасие: 17.15 – 17.30 ч.

Шести час: 17.30 – 18.00 ч.

Междучасие: 18.00- 18.15 ч.

Седми час: 18.15 – 18.45 ч.

 1. Присъственото обучение се провежда при стриктно спазване на План за работа в условия на COVID -19 в ОУ „Драган Манчов“, Пловдив през учебната 2020-2021 година. Същият е публикуван на интернет страницата на училището.
 2. Учителите от прогимназиален етап на ОУ „Драган Манчов“ реализират ОРЕС /обучение от разстояние в електронна среда/ с помощта на информационните и комуникационните технологии. ОРЕС обхваща самия образователен процес, подготовката на учебни материали и образователни ресурси, онлайн консултации с ученици и родители, проверка и отчитане изпълнението на възложени задачи, обратна връзка с учениците/родителите и др. Обучението се организира от всеки учител чрез Google Classroom и Google Meet, интернет ресурси и приложения, като се осигурява проследимост и визуализация на обучението.
 3. При ОРЕС се спазва т. 29 на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗПУО, съгласно която „Синхронно обучение от разстояние в електронна среда“ е обучение от разстояние в електронна среда, при което обучаващият и обучаемите взаимодействат в реално време, едновременно, присъствено, чрез визуален контакт през електронна платформа.

/публ. 05.05.2021 г./

Училището ни отбеляза Световния ден на Земята

/СНИМКИ ОТ СЪБИТИЕТО/

Учениците от 4 „б“ клас на ОУ „Драган Манчов“ представиха презентация за Световния ден Земята. Със стихове, песни и танци възпитаниците на Силвия Вардинова показаха, че възстановяването на Земята и нейните ресурси зависи от всеки жител на планетата. Специални гости на тържеството бяха кметът на район „Западен“  Димитър Колев, зам.-кметовете Георги Георгиев и Димитър Караилиев, както и експертите на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) Младен Ангелов и Людмил Милчев. Пред тях децата демонстрираха знанията си за богатствата на природата и тяхната значимост за човечеството, представиха визията си за съхранение на ресурсите на Земята, опазването на водата, и обогатяването на растителния свят.

СЪОБЩЕНИЕ

Считано от 12.04.2021 г. присъствено ще се обучават учениците от 1. до 4. клас.

От 12.04. до 23.04.2021 г. присъствено ще се обучават и учениците от 7. клас. През това време учениците от 5. и 6. клас ще се обучават в електронна среда от разстояние.

Присъственото обучение се осъществява при стриктно спазване на Плана за работа в условия на COVID през учебната 2020-2021 г. в ОУ „Драган Манчов“.

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ НА 7. КЛАС – ПРИСЪСТВЕНО                    

Първи час: 8.00 – 8.40 ч.                                                                                          

Междучасие: 8.40 – 8.50 ч.

Втори час: 8.50 – 9.30 ч.

Междучасие: 9.30 – 9.40 ч.

Трети час: 9.40 ч. – 10.20 ч.

Междучасие: 10.20 – 10.40 ч.

Четвърти час: 10.40 – 11.20 ч.

Междучасие: 11.20 – 11.30 ч.

Пети час: 11.30 – 12.10 ч.

Междучасие: 12.10 – 12.20 ч.

Шести час: 12.20 – 13.00 ч.

Междучасие: 13.00  – 13.10 ч.

Седми час: 13.10 – 13.50 ч.

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ НА 5. И 6. КЛАС – ОЕСР

Първи час: 8.00 – 8.30 ч.                                                                                          

Междучасие: 8.30 – 8.50 ч.

Втори час: 8.50 – 9.20 ч.

Междучасие: 9.20 – 9.40 ч.

Трети час: 9.40 ч. – 10.10 ч.

Междучасие: 10.10 – 10.40 ч.

Четвърти час: 10.40 – 11.10 ч.

Междучасие: 11.10 – 11.30 ч.

Пети час: 11.30 – 12.00 ч.

Междучасие: 12.00 – 12.20 ч.

Шести час: 12.20 – 12.50 ч.

Междучасие: 12.50  – 13.10 ч.

Седми час: 13.10 – 13.40 ч.

/публ. на 09.04.2021 г./

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми ученици и родители, 1.04. и 2.04.2021 г. са учебни дни в електронна среда от разстояние.

Пролетната ваканция е от 3.04. до 11.04.2021 г. /вкл./.

/публ. 31.03.2021 г./

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДРАГАН МАНЧОВ”

З А П О В Е Д

№ РД-10-484/29.03.2021 г.

На основание чл. 143, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 41, чл. 42 и чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и чл. 31, ал. 1, т. 8 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и след становище на обществения съвет

УТВЪРЖДАВАМ:

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ за учебната 2021/2022 година, както следва:

Прием в клас: Брой паралелки Брой места в паралелка
Първи клас 3 24
Пети клас 3 Vа – 29, Vб -29, Vв -18
 1. Брой на групите за целодневна организация на учебния ден: Първи клас – 3 /три/.
 2. За свободни да се считат местата до максимално определения в паралелката.
 3. Свободните места се запълват до 14.09.2021 г.
 4. Дейностите по приема на учениците в първи и пети клас се осъществява от комисия по изпълнение на училищния план-прием, назначена с моя заповед №РД-10-483/29.03.2021г.
 5. Настоящата заповед да се сведе до знанието на председателя на комисията по изпълнение на училищния план-прием и да бъде публикувана на електронната страница на училището.
 6. Копие от заповедта да бъде представена на началника на РУО-Пловдив и кмета на община Пловдив в срок до 10 април 2021 г.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Георги Анастасов – заместник –директор УД.

Десислава Стаменова  /п/

Директор на ОУ „Драган Манчов“

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ 

ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ 2021

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици и родители, на основание Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването и Заповед № РД 09-748/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката в периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. обучението на всички ученици ще се осъществява от разстояние в електронна среда.

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ

I – IV клас:

Първи час 9.00 – 9.20 ч.

Втори час 9.30 – 9.50 ч.

Трети час 10.10 – 10.30 ч.

Четвърти час 10.40 – 11.00 ч.

Пети час 11.10 – 11.30 ч.

Шести час 11.40 – 12.00 ч.

Групи за целодневна организация на учебния ден:

Първи час 13.00 – 13.20 ч.

Втори час 13.30 – 13.50 ч.

Трети час 14.00 – 14.20 ч.

Четвърти час 14.30 – 14.50 ч.

Пети час 15.00 – 15.20 ч.

Шести час 15.30 – 15.50 ч.

V, VI и VII клас:

Първи час: 8.00 – 8.30 ч.

Втори час: 8.40 – 9.10 ч.

Трети час: 9.20 ч. – 9.50 ч.

Четвърти час: 10.10 – 10.40 ч.

Пети час: 10.50 – 11.20 ч.

Шести час: 11.30 – 12.00 ч.

Седми час: 12.10 – 12.40 ч.

публикувано на 19.03.2021 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Приключи Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ в ОУ „Драган Манчов“. Верните отговори на задачите от 1. до 4. клас може да видите ТУК.

публикувано на 19.03.2021 г.

 

 

Пореден успех за Ния Костова от 3б клас! Тя зае трето място на престижното състезание „Математика без граници“.

Браво, Ния! Гордеем се с теб!

 

ПЛАН ЗА РАБОТА В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ДРАГАН МАНЧОВ” – ПЛОВДИВ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID – 19

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДРАГАН  МАНЧОВ” – ПЛОВДИВ

 гр.Пловдив,ул. „Чемшир” № 11, тел. 032/ 64 30 14  

email: office@draganmanchov.info

З А П О В Е Д

№ РД-10-466/11.03.2021 г.

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО и съгласно Решение на Общински кризисен щаб към Областен управител на област Пловдив № РД-20-36/11.03.2021 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. За периода от 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г. включително се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от пети до седми клас в ОУ „Драган Манчов“-Пловдив. За посочения срок учениците преминават в ОРЕС /обучение от разстояние в електронна среда/.
 2. За този период определям график на учебните часове за V, VI и VII клас, както следва:

Първи час: 8.00 – 8.30 ч.

Междучасие: 8.30 – 8.40 ч.

Втори час: 8.40 – 9.10 ч.

Междучасие: 9.10 – 9.20 ч.

Трети час: 9.20 ч. – 9.50 ч.

Междучасие: 9.50 – 10.10 ч.

Четвърти час: 10.10 – 10.40 ч.

Междучасие: 10.40 – 10.50 ч.

Пети час: 10.50 – 11.20 ч.

Междучасие: 11.20 – 11.30 ч.

Шести час: 11.30 – 12.00 ч.

Междучасие: 12.00  – 12.10 ч.

Седми час: 12.10 – 12.40 ч.

 1. Класните ръководители на паралелките от прогимназиален етап своевременно да уведомят ученици и родители.
 2. Учителите от прогимназиален етап на ОУ „Драган Манчов“ реализират ОРЕС /обучение от разстояние в електронна среда/ с помощта на информационните и комуникационните технологии. ОРЕС обхваща самия образователен процес, подготовката на учебни материали и образователни ресурси, онлайн консултации с ученици и родители, проверка и отчитане изпълнението на възложени задачи, обратна връзка с учениците/родителите и др. Обучението се организира от всеки учител чрез Google Classroom и Google Meet, интернет ресурси и приложения, като се осигурява проследимост и визуализация на обучението.
 3. При ОРЕС се спазва т.29 на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗПУО, съгласно която „Синхронно обучение от разстояние в електронна среда“ е обучение от разстояние в електронна среда, при което обучаващият и обучаемите взаимодействат в реално време, едновременно, присъствено, чрез визуален контакт през електронна платформа.
 4. Контрол по осъществяване на заповедта ще осъществявам лично.

Заповедта да се сведе до знанието на учителите от прогимназиален етап за изпълнение.

Десислава Стаменова      /п/

Директор на ОУ „Драган Манчов“-Пловдив

 

ПРОВЕЖДАМЕ НАЦИОНАЛНОТО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

„ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“

Уважаеми родители, училището ни ще е домакин на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ за ученици от ОУ „Драган Манчов“. То се организира от Министерство на образованието и науката и е без такса правоучастие.

Състезанието ще се проведе на 18.03.2021 г. /четвъртък/ от 12.00 до 13.30 часа в сградата на ОУ „Драган Манчов“-Пловдив.

Родителите на ученици от I до VII от училището, които искат да участват в състезанието, трябва до 04.03.2021 г. да попълнят в канцеларията заявление за участие и декларация за информираност и съгласие, както и да съобщят на класния ръководител за участието на ученика.

Форматът на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ е 26 задачи, първите 24 от които са тестови – всяка с пет избираеми отговора, от които само един е верният, и 2 задачи с номера 25 и 26 с кратък свободен отговор.

При провеждане на състезанието ще се спазват противоепидемичните мерки, въведени в ОУ „Драган Манчов“-Пловдив.

публикувано на 26.02.2021 г.

 

НАША ГОРДОСТ – НАЙ-ДОБРИТЕ НИ КРАСНОПИСЦИ

Наши учители и ученици от III и IV клас проведоха инициативи по повод 23. януари – Международен ден на ръкописното писмо/почерка. Материалите на нашите деца са публикувани ТУК. Учениците ни с най-красив почерк се включиха с ентусиазъм и старание в проявите.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
27.01.2021 г.

1. Присъствените учебни занятия за учениците от пети до седми клас в ОУ „Драган Манчов“ – Пловдив ще се провеждат при спазване на следния график:
от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7 клас;
от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5 клас;
от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6 клас.

2. Графикът на учебните часове е както следва:
от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г.:
7 клас – присъствено обучение – 40 мин. учебен час
Първи час: 7.30 – 8.10 ч.
Междучасие: 8.10 – 8.20 ч.
Втори час: 8.20 – 9.00 ч.
Междучасие: 9.00 – 9.10 ч.
Трети час: 9.10 ч. – 9.50 ч.
Междучасие: 9.50 – 10.10 ч.
Четвърти час: 10.10 – 10.50 ч.
Междучасие: 10.50 – 11.00 ч.
Пети час: 11.00 – 11.40 ч.
Междучасие: 11.40 – 11.45 ч.
Шести час: 11.45 – 12.25 ч.
Междучасие: 12.25 – 12.30 ч.
Седми час: 12.30 – 13.10 ч.

От 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г.:
5 и 6 клас – ОРЕС /обучение от разстояние в електронна среда/ – 30 мин. учебен час
Първи час: 7.30 – 8.00 ч.
Междучасие: 8.00 – 8.20 ч.
Втори час: 8.20 – 8.50 ч.
Междучасие: 8.50 – 9.10 ч.
Трети час: 9.10 ч. – 9.40 ч.
Междучасие: 9.40 – 10.10 ч.
Четвърти час: 10.10 – 10.40 ч.
Междучасие: 10.40 – 11.00 ч.
Пети час: 11.00 – 11.30 ч.
Междучасие: 11.30 – 11.45 ч.
Шести час: 11.45 – 12.15 ч.
Междучасие: 12.15 – 12.30 ч.
Седми час: 12.30 – 13.00 ч.

От 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г.:
5 клас – присъствено обучение – 40 мин. учебен час
Първи час: 7.30 – 8.10 ч.
Междучасие: 8.10 – 8.20 ч.
Втори час: 8.20 – 9.00 ч.
Междучасие: 9.00 – 9.10 ч.
Трети час: 9.10 ч. – 9.50 ч.
Междучасие: 9.50 – 10.10 ч.
Четвърти час: 10.10 – 10.50 ч.
Междучасие: 10.50 – 11.00 ч.
Пети час: 11.00 – 11.40 ч.
Междучасие: 11.40 – 11.45 ч.
Шести час: 11.45 – 12.25 ч.
Междучасие: 12.25 – 12.30 ч.
Седми час: 12.30 – 13.10 ч.

От 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г.
6 и 7 клас – ОРЕС /обучение от разстояние в електронна среда/ – 30 мин. учебен час
Първи час: 7.30 – 8.00 ч.
Междучасие: 8.00 – 8.20 ч.
Втори час: 8.20 – 8.50 ч.
Междучасие: 8.50 – 9.10 ч.
Трети час: 9.10 ч. – 9.40 ч.
Междучасие: 9.40 – 10.10 ч.
Четвърти час: 10.10 – 10.40 ч.
Междучасие: 10.40 – 11.00 ч.
Пети час: 11.00 – 11.30 ч.
Междучасие: 11.30 – 11.45 ч.
Шести час: 11.45 – 12.15 ч.
Междучасие: 12.15 – 12.30 ч.
Седми час: 12.30 – 13.00 ч.

3. График на часовете след 2.03.2021 г. ще бъде изготвен и приложен в последваща заповед.

4. Присъственото обучение се провежда при стриктно спазване на Плана за работа в условия на COVID -19 в ОУ „Драган Манчов“, Пловдив през учебната 2020-2021 година. Същият е публикуван на интернет страницата на училището.

5. Учителите от прогимназиален етап на ОУ „Драган Манчов“ реализират ОРЕС /обучение от разстояние в електронна среда/ с помощта на информационните и комуникационните технологии. ОРЕС обхваща самия образователен процес, подготовката на учебни материали и образователни ресурси, онлайн консултации с ученици и родители, проверка и отчитане изпълнението на възложени задачи, обратна връзка с учениците/родителите и др. Обучението се организира от всеки учител чрез Google Classroom и Google Meet, интернет ресурси и приложения, като се осигурява проследимост и визуализация на обучението.

6. При ОРЕС се спазва т.29 на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗПУО, съгласно която „Синхронно обучение от разстояние в електронна среда“ е обучение от разстояние в електронна среда, при което обучаващият и обучаемите взаимодействат в реално време, едновременно, присъствено, чрез визуален контакт през електронна платформа.

 

Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет

 

Основно училище „Драган Манчов“ („Акад. Георги Караславов”) – Пловдив е основано през 1981 година. До 1991 година то носи името „Акад. Георги Караславов“. По предложение на Васил Лазин, преподавател по ФВС в училището и потомък на будителя Драган Василев Манчов, и с решение на Педагогическия съвет и на Общински съвет – град Пловдив, е преименувано в ОУ “Драган Манчов”, който е виден пловдивски родолюбец, книжар, книгоиздател, педагог и поборник.

Училището притежава богата история, плод на усилията на множеството талантливи и отговорни педагози, работили с любов към децата през годините. Училище, предпочитано от ученици и родители, заради високия професионализъм на учителите, новаторските им търсения и умението им да работят в екип за постигане на значими, измерими и доказани резултати в учебно – педагогическата си дейност, насочено към формиране на знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

През 2011 г. по повод 30 годишнината от създаване на училището и патронния празник 16 май тържествено бе представен пред ученици, учители и родителска общност новосъздаденият химн.  Автори на училищния химн са композиторът Андрей Дреников и дългогодишната учителка по български език и литература в училището Ганка Славова.

Прегърнали идеите ти смели,
поемайки към светлите предели,
по манчовски ще се стремим
с ум и знания света да покорим.

Напред във времето вървим
със теб, патроне наш любим.
Делата твои свети на будител
на наший дух и вяра са обител.                    

Ти с пушка във ръцете не застана,
когато клаха ни със ятагана,
а влезе в огън за просвета да гориш
и с книга българския дух да възродиш.

Свят завет ни ти остави,
свети думи никой днес да не забрави:
„човек има една рождена майка
и една само родина“.

Материално-техническата база на училището е съвременна и много добре поддържана, като през годините непрекъснато се обновява. През 2010 година сградата е санирана. Прилагайки най-нови подходи и практики в учебния процес с цел по-добра подготовка на своите ученици, през 2013 г. колективът реализира проект за изграждане на два модерни компютъризирани кабинета, оборудвани с иновативна система за интерактивно обучение HP MultiSeat. Двата компютърни кабинета включват общо 45 самостоятелни работни места за учениците. Инсталиран е софтуер за управление на учебния процес HP Classroom Manager Технологията позволява да се постигне пълно управление на учебния процес и максимална индивидуализация при работата по ИТ. Кабинетите се ползват не само в часовете по информационни технологии под вещото ръководство на г-н Иван Стойчев, но и по всички останали общообразователни предмети.

Наред с учебната дейност през годините успешно са  развивани творческите способности на възпитаниците в областта на музиката, театралната самодейност, изобразителното изкуство, спортните прояви. Помнят се участията на множество ученически екипи в прегледи на художествената самодейност под ръководството на г-жа Благородна Манчорова, г-жа Джени Панайотова, г-жа Десислава Стаменова. Изявите на музикантите ни блокфлейтисти, подготвени от преподавателките по музика Румяна Халачева, Стоилка Пенчева и Мариета Димитрова, увенчават градските благотворителни концерти за Коледа и Великден в Археологическия музей. В областта на изобразителното изкуство учениците от ОУ „Драган Манчов“ печелят множество награди на пленери, изложби и конкурси, водени с професионализъм от преподавателите Юлий Шумарев и Емил Белев. Наши ученици са утвърдени личности в областта на обществения живот и културата, като напр. Соня Йончева, сопрано с международна слава, получила началното си образование в ОУ„Драган Манчов“.

Изявите и наградите на възпитаниците на ОУ „Драган Манчов“ в областта на спорта са неизброими – индивидуални и отборни награди в кросови вериги, щафети, футболни турнири, прегледи на маршовата песен, прегледи на мажоретни състави на Републикански и международни състезания. Провеждани са туристически походи и излети, екскурзии с учебна цел. С несекващ ентусиазъм през годините работят Кирил Кирилов, Маргарита Зайкова, Любка Костадинова, Магдалена Богоева. Специална награда за училището е участието на група наши ученици в пренасянето на олимпийския огън от Пловдив до Тракийската гробница в Старосел. Отборът ни по оказване на първа помощ, подготвен от представители на БЧК,  завоюва първо място на Националния преглед на БЧК през 2011 г. Фолклорната танцова група „Таралеж“ с ръководител г-жа Снежа Иванова ежегодно прави благотворителни концерти в старчески домове в района.

Училището се включва в многобройни национални програми и проекти: „Училището – територия на учениците”, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”, НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище”, НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“, НП „Без свободен час в училище“, НП „Квалификация на педагогическите специалисти“, Проект УСПЕХ, Проект „Твоят час“ и мн. др. Работата по различни проекти през годините е разнообразна и интересна. Представителни екипи от училището са печелили призови места през годините в областни състезания по гражданска защита, в олимпиади по орнитология, биология, химия, история. С особена любов и при активен интерес от страна на родителската общност протичат подготовката и изявите по проекта „Експедиция Фолк-арт“ с финансовата подкрепа на Националния фонд „Култура“ и със съдействието на Етнографския музей. В проекта „Аз съм българче“ традиционно се включват вече ограмотените първокласници краснописци  в училището, които с трепет правят преписи от учебното помагало „Бащин език“ на Драган Манчов, ръководени от класните си ръководители. С голям интерес преминават ежегодните посещения в Музея на книгопечатането, с който поддържаме тесни контакти. Традиция е свидетелствата за завършена степен на образование да се връчват там, в неповторимата възрожденска атмосфера.

Екипът от преподаватели непрекъснато повишава своята квалификация, участвайки в различни инициативи – учителски конференции, обучения, семинари. Първият учителски колектив в град Пловдив, обучен в медиаторство и прилагащ тази форма на работа, е колективът на ОУ „Драган Манчов“. През годините на своето съществуване учителският колектив се гордее с талантливи свои представители: г-жа Джени Панайотова, начален учител, има издадени две самостоятелни стихосбирки, г-н Юлий Шумарев – начален учител е и известен пловдивски художник с редица участия в международни изложби във Франция и Германия, както и със самостоятелни изложби в България, г-н Емил Белев, преподавател по изобразително изкуство в училището, е член на Съюза на пловдивските художници и автор на множество живописни творби, представяни на различни градски форуми и на самостоятелни изложби.

ОУ„Драган Манчов“ е утвърденият домакин за регион Пловдив на традиционните Коледни и Великденски математически състезания, провеждани съвместно със Съюза на математиците в България, секция „Изток“. Всяко от тези състезания преминава при голям интерес от страна на ученици и родители – в тях са се включвали до 920 ученици от област Пловдив, област Пазарджик, област Стара Загора.

През годините на своето съществуване ОУ „Драган Манчов“ се е наложило като образователна институция, постигаща високи резултати в образователно възпитателния процес, изграждаща у учениците на умения за себепознаване и себеутвърждаване, за решаване на проблеми и правене на избор, за общуване и партниране, развиваща у учениците високо чувство за гражданска отговорност и достойно човешко поведение.