Директор

Десислава Стаменова
Учител, начален етап на основното образование, магистър „Информационни технологии в началното училище“, магистър по Макроикономика

Заместник – директор по учебна дейност

Георги Анастасов
учител по Английски език, магистър по Български език и литература и Английски език

Заместник – директор
по административно – стопанска дейност

Тинка Влашка – магистър – икономист, административно – стопанска дейност

Училищен психолог

Христо Караянков – училищен психолог

Учители – начален етап на основното образование
(I-IV клас)

Татяна Ценова – старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), класен ръководител на Ia клас

Силвия Вардинова – учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), класен ръководител на Iб клас

Невенка Стефанова – старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), класен ръководител на Iв клас

Юлий Шумарев – старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), класен ръководител на IIa клас

Даниела Шумарева – старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), класен ръководител на IIб клас

Десислава Стоянова – учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), класен ръководител на IIв клас

Теодора Кънева – старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), класен ръководител на IIIa клас

Теодора Цинцарова – старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), класен ръководител на IIIб клас

Марияна Черкезова – старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), класен ръководител на IIIв клас

Марияна Колева – старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас),
класен ръководител на IIIг клас

Надя Кирова – старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас),
класен ръководител на IVa клас

Валя Арнаудова – старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас),
класен ръководител на IVб клас

Джени Панайотова – старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), класен ръководител на IVв клас

Емилия Димитрова
Старши учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)

Учители – начален етап на основното образование (I-IV клас)

Групи за целодневна организация на учебния ден:

Снежа Иванова – старши учител в ГЦОУД – Iа клас

Елена Мирчева – учител в ГЦОУД – Iб клас

Донка Караджова – учител в ГЦОУД – Iв клас

Ева Арабаджиева – Кутова – старши учител в ГЦОУД – IIа клас

Лидия Величкова – учител в ГЦОУД – IIб клас

Рени Цанева – учител – учител в ГЦОУД – IIв клас

Мария Манолова – учител в ГЦОУД – IIIа клас

Илина Лапатарева – старши учител в ГЦОУД – IIIб клас

Соня Димитрова – старши учител в ГЦОУД – IIIв клас

Златина Танева – учител в ГЦОУД- IIIг клас

Магдалена Тънгълова – учител в ГЦОУД- IVа клас

Мария Караджова – старши учител в ГЦОУД – IVб клас

Милена Попова – Власева – учител в ГЦОУД -IVв клас

Учители – общообразователен учебен предмет
в прогимназиален етап

Вяра Иванова – учител по Музика, класен ръководител на Vа клас

Емил Белев – старши учител по Изобразително изкуство, класен ръководител на Vб клас

Любка Иванова – учител по Български език и литература;  История и цивилизации,
класен ръководител на VIа клас

Детелина Божкова – старши учител по Английски език, класен ръководител на VIб клас

Стела Недкова – старши учител по Математика, Информационни технологии, класен ръководител на VIв клас

Иванка Казакова – учител по Математика, Информационни технологии, класен ръководител на VIIа клас

Костадин Костадинов – старши учител по Математика, Физика и астрономия, класен ръководител на VIIб клас

Катя Герчева – учител по Български език и литература, класен ръководител на VIIв клас

Валентин Великов – учител по Човекът и природата; Биология и здравно образование; Химия и опазване на околната среда

Николай Радев – старши учител по История и цивилизации; География и икономика

Яна Тонева – учител по Български език и литература

Катерина Димитрова – учител по Английски език

Любка Ардашева – старши учител по Физическо възпитание и спорт

Ивайло Тонков – старши учител по Технологии и предприемачество

Здравка Грабчева – старши учител по Физическо възпитание и спорт /Спортни дейности по интереси/