Директор

Десислава Стаменова
Учител, начален етап на основното образование, магистър „Информационни технологии в началното училище“, магистър по Макроикономика

Заместник – директор по учебна дейност

Георги Анастасов
Учител по Английски език, магистър по Български език и литература и Английски език

Заместник – директор
по административно – стопанска дейност

Тинка Влашка – магистър – икономист, административно – стопанска дейност

Училищен психолог

Христо Караянков – училищен психолог

Учители – начален етап на основното образование
(I-IV клас)

Джени Панайотова – старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), класен ръководител на Ia клас

Надя Кирова – старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), класен ръководител на Iб клас

Милена Попова-Власева – учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), класен ръководител на Iв клас

Магдалена Тънгълова – учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), класен ръководител на Iг клас

Татяна Ценова – старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), класен ръководител на IIa клас

Силвия Вардинова – учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), класен ръководител на IIб клас

Невенка Стефанова – старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), класен ръководител на IIв клас

Юлий Шумарев – старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), класен ръководител на IIIa клас

Даниела Шумарева – старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), класен ръководител на IIIб клас

Десислава Стоянова – учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), класен ръководител на IIIв клас

Теодора Кънева – старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), класен ръководител на IVa клас

Теодора Цинцарова – старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), класен ръководител на IVб клас

Марияна Черкезова – старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), класен ръководител на IVв клас

Марияна Колева – старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас),
класен ръководител на IVг клас

Емилия Димитрова
Старши учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)

Учители – начален етап на основното образование (I-IV клас)

Групи за целодневна организация на учебния ден:

Вероника Димитрова – учител в ГЦОУД – Iа клас

Марина Бойчева – старши учител в ГЦОУД Iб клас

Соня Димитрова – старши учител в ГЦОУД Iв клас

Златина Танева – учител в ГЦОУД Iг клас

Снежа Иванова – старши учител в ГЦОУД – IIа клас

Елена Мирчева – учител в ГЦОУД – IIб клас

Донка Караджова – учител в ГЦОУД – IIв клас

Ева Арабаджиева – Кутова – старши учител в ГЦОУД – IIIа клас

Лидия Величкова – учител в ГЦОУД – IIIб клас

Рени Цанева – учител – учител в ГЦОУД – IIIв клас

Мария Манолова – учител в ГЦОУД – IVа,б клас

Маргарита Бричкова – учител в ГЦОУД – IVв,б клас

Мария Караджова – старши учител в ГЦОУД – IVг,б клас

Учители – общообразователен учебен предмет
в прогимназиален етап

Иванка Казакова – учител по Математика, Информационни технологии, Компютърно моделиране и информационни технологии, класен ръководител на Vа клас

Катя Герчева – учител по Български език и литература, класен ръководител на Vб клас

Яна Паскалева – учител по Български език и литература, класен ръководител на Vв клас

Вяра Иванова – учител по Музика, класен ръководител на VIа клас

Емил Белев – старши учител по Изобразително изкуство, класен ръководител на VIб клас

Любка Иванова – старши учител по Български език и литература;  История и цивилизации, класен ръководител на VIIа клас

Детелина Божкова – старши учител по Английски език, класен ръководител на VIIб клас

Стела Недкова – старши учител по Математика, Информационни технологии, класен ръководител на VIIв клас

Костадин Костадинов – старши учител по Математика, Физика и астрономия

Валентин Великов – учител по Човекът и природата; Биология и здравно образование; Химия и опазване на околната среда

Николай Радев – старши учител по История и цивилизации; География и икономика

Катерина Димитрова – учител по Английски език

Любка Ардашева – старши учител по Физическо възпитание и спорт

Ивайло Тонков – старши учител по Технологии и предприемачество

Здравка Грабчева – старши учител по Физическо възпитание и спорт