За повече от четвърт вековен период ОУ „Драган Манчов“ успешно реализира значимата си обществена мисия: Да формира у детската и юношеска възраст основите на съвременния облик на българина – личност с качествена, прагматична и конкурентна подготовка, комуникативност и отвореност към световните ценности, гражданска отговорност и поведение. Възпитание и обучение според ДОИ и стандартите на ЕС; адаптиране на учебния план и учебните програми към изискванията за изграждане на гражданско общество в България; усвояване на знания и формиране на общочовешки и национални добродетели; развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби у учениците.

ОУ „Драган Манчов“ има утвърдена и развиваща се визия: Училище, предпочитано от ученици и родители заради високия професионализъм на учителите, новаторските им търсения и умението им да работят в екип за постигане на значими, измерими и доказани резултати в учебно-педагогическата дейност, насочена към формиране на знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

Училище, в което рисковите фактори са прогнозирани и превенцията има водеща роля.

Училище, в което обучението и гражданското образование на учениците се осъществява от 33 учители, 21 от които са старши учители, 3 с Първа професионално – квалификационна степен, 7 с Втора професионално – квалификационна степен. Подготовката в училището е насочена към обучение и развитие у учениците на умения за себепознаване и себеутвърждаване, за решаване на проблеми и правене на избор, за общуване и партниране.

Децата и младежите са в центъра на образователната политика на ОУ „Драган Манчов“. Учителите работят за активизиране творческата енергия на учениците чрез въвеждане на иновационни методи и подходи в урочната и извънурочната дейност и индивидуална подкрепа за личностен напредък на всеки ученик.

Силни страни на образователно – възпитателната дейност и управлението на училището:

  1. Проучване желанията и очакванията на родителите и създаване на добра организация за удовлетворяването им чрез избор на учебен план в частта ЗИП и СИП – Чужди езици, Български език и литература, Математика, Музика и музикален инструмент блокфлейта, Изобразително изкуство, Начална компютърна грамотност, Компютърна техника и информационни технологии. Извънучилищни дейности по интереси – Мажоретен състав завоювал ІІ място на Третия национален фестивал „ Златен помпон “ – Албена 2005; Спортни занимания – масово участие и 14 призови места във всички възрастови групи в състезанията от Националния спортен календар.
  2. Училището е домакин на Националните Коледни и Великденски Математически състезания за Пловдив и региона от Националната верига на Съюза на математиците в България – София.
  3. Използват се разнообразни форми за квалификационна дейност и повишаване квалификационния статус на педагогическия екип. За първи път в България учителите се обучават в два последователни модула „Въвеждане на медиацията в училище“ по проект „Мирни класни стаи“, с финансовата подкрепа на Институт Отворено общество – София и в партньорство с Българска асоциация за извънсъдебно решаване на спорове.
  4. Училището се гордее с високата конкурентноспособност на учениците си на всички районни, общински и национални, състезания, конкурси, олимпиади и др. Над 90 % от завършилите 7 клас ученици се реализират успешно в елитни средни училища след успешно издържани конкурсни изпити.
  5. Изграден е действащ модел на взаимодействие с родителската общност и Училищното настоятелство – разработване и реализиране на съвместни проекти, разнообразяване на формите и съдържанието на „Училище за родители“.

Периодично се прави функционален анализ на цялостната дейност на училището и се актуализират целите и стратегиите за перспективно развитие. Това обяснява фактa, че ОУ „Драган Манчов“ е най – предпочитаното от ученици и родители основно училище в район Западен.