2023-2024 УЧЕБНА ГОДИНА

Стратегия за развитие на ОУ „Драган Манчов“ 2023-2028 г.

Правилник за дейността на ОУ „Драган Манчов“, град Пловдив

Годишен план за дейността на училището 2023-2024 учебна година

Правилник за безопасни условия на обучение и труд

План за квалификационна дейност 2023-2024 учебна година

Етичен кодекс на ОУ „Драган Манчов“

План за дейността на училищната комисия по БДП 2023-2024 учебна година

Годишна план-програма за безопасност на движението по пътищата – 2023 година

Механизъм за действие и алгоритъм към него в случаи на установяване на разпространение и употреба на наркотични вещества в училище, утвърден със Заповед № РД09-3543/01.11.2023 г. на Министъра на образованието и науката. Дейности за повишаване на професионалната подготовка на училищните психолози в тази посока и информационни дейности с цел превенция

2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ „ДРАГАН МАНЧОВ“
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ „ДРАГАН МАНЧОВ“ ПРЕЗ 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ОУ „ДРАГАН МАНЧОВ“
ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ И ТРУД В ОУ „ДРАГАН МАНЧОВ“
Училищна програма за целодневна организация на учебния ден 2022-2023 учебна година
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
ПЛАН-ЗА-КВАЛИФИКАЦИОННА-ДЕЙНОСТ-2022-2023-УЧЕБНА-ГОДИНА
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОУ „ДРАГАН МАНЧОВ“
МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ РИСКОВЕТЕ ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КОВИД
ПРАВИЛА ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ В ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА В ОУ „ДРАГАН МАНЧОВ“
ГОДИШНА ПЛАН-ПРОГРАМА ПО БДП ЗА 2022 г.
Правила за вътрешно подаване на сигнали

2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ „ДРАГАН МАНЧОВ“ ПРЕЗ 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
План НА ОУ „ДРАГАН МАНЧОВ“ за обучение и действия В УСЛОВИЯ НА извънредна епидемична обстановка
ПРАВИЛА ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНО В ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОУ „ДРАГАН МАНЧОВ“
Правилник за безопасни условия на обучение и труд В ОУ „ДРАГАН МАНЧОВ“ 2021-2022 учебна година
УЧИЛИЩНА Програма за целодневна организация на учебния ден в оу „драган манчов“
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНЕТО
План за квалификационна дейност 2021-2022 учебна година
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОУ „ДРАГАН МАНЧОВ“
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

 

2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА