2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ „ДРАГАН МАНЧОВ“ ПРЕЗ 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
План НА ОУ „ДРАГАН МАНЧОВ“ за обучение и действия В УСЛОВИЯ НА извънредна епидемична обстановка
ПРАВИЛА ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНО В ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОУ „ДРАГАН МАНЧОВ“
Правилник за безопасни условия на обучение и труд В ОУ „ДРАГАН МАНЧОВ“ 2021-2022 учебна година
УЧИЛИЩНА Програма за целодневна организация на учебния ден в оу „драган манчов“
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНЕТО
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ОУ „ДРАГАН МАНЧОВ“ 2021-2022
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОУ „ДРАГАН МАНЧОВ“
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА