2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ „ДРАГАН МАНЧОВ“
ПРАВИЛНИК за дейността на оу „драган манчов“
План НА ОУ „ДРАГАН МАНЧОВ“ за обучение и действия В УСЛОВИЯ НА извънредна епидемична обстановка
ПРАВИЛА ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНО В ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА
Правилник за безопасни условия на обучение и труд В ОУ „ДРАГАН МАНЧОВ“ 2021-2022 учебна година
Програма за целодневна организация на учебния ден в оу „драган манчов“

2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА